INFOCUP | Resum del Ple del 18 de juliol del 2016

El punt més destacat fou l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb els vots favorables de la CUP i l'abstenció d'ERC, CDC i PSC.

1. Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
El regidor Josep Casafont va explicar les línies generals del POUM. A destacar l'allargament del període d'al·legacions (de 45 dies, que són el mínim oficial, als 75 dies), d'aquesta manera tothom qui ho desitgi podrà mirar-se'l amb calma i al·legar si ho creu convenient. A la següent notícia, trobareu algunes de les propostes recollides al POUM: http://www.regio7.cat/bages/2016/07/19/navas-aprova-poum-despres-dos/371222.html

 • PSC:
  • Va comentar que havia canviat poc respecte de l'anterior. Creuen que el POUM hauria de ser més ambiciós perquè el poble creixi i no només es consolidi el nucli ja establert.
   [Les dades demogràfiques constaten que la població de Navàs va disminuïnt, per tant no hi ha una previsió molt positiva en aquest sentit. Amb tot, amb el POUM que s'ha aprovat hi ha una previsió d'ampliació d'entre 2000 i 2500 persones, que no és pas poc.]
 • CDC:
  • D'entrada ja comenten que s'abstindran, en part perquè no han tingut gaire temps per consultar-lo (se'ls va proporcionar el dimecres anterior).
   [Tenen tota la raó, per aquest motiu també s'amplia el període d'al·legacions.]
  • Ens demanen sobre la participació ciutadana.
   [Certament, s'hauria d'haver potenciat més. En tot cas, insistim en l'allargament del període d'al·legacions.]
  • Ens demanem també si les 70 al·legacions que hi havia al POUM anterior queden resoltes.
   [No totes, però sí la majoria.]
 • ERC: Consideren que, en general, està bé, que el què s'hi desprèn és bo. Comenten que no hi ha grans diferències amb el que s'havia presentat a l'anterior legislatura, però tot i així consideren que s'hauria pogut deixar més temps per estudiar-lo i apunten que hauria de ser un POUM més ambiciós. A més:
  • Consideren que la zona industrial hauria de ser sòl residencial, tal com estava previst a l'anterior POUM, i que així ho recomanaven des de Serveis Territorials.
   [Els diem el mateix que amb el PSC: les previsions de creixement demogràfiques no són bones, per tant creiem que és millor consolidar el sòl urbà actual i potenciar que les empreses vinguin amb un polígon ja construït. Serveis Territorials hi estan d'acord.]
  • Sobre la zona industrial, comenten que les parcel·les haurien de ser més petites, ja que ara el mínim són 600m2.
   [És una molt bona aportació que tindrem amb compte. Apuntar també que aquest punt era exactament igual al que es va  voler aprovar a l'anterior legislatura, quan Urbanisme ho duia ERC.]
  • Sobre el parc periurbà de l'Alzineta, consideren que pagar 309.000€ per adquirir els terrenys és massa car.
   [Se'ls comenta que aquests 309.000€ és la previsió del cost de l'expropiació i l'adequació (obres) que es puguin fer als terrenys, i que el preu de l'expropiació és de terreny rústic, més econòmic. A més, d'aquesta manera s'amplien les zones verdes, de les quals en som deficitaris, en paraules de Serveis Territorials.]
  • Ens comenten que estiguem alerta a tancar tots els litigis i a mirar de no fer cap pas en fals que, a la llarga, ens dugui a una condemna.
   [Que no hi pateixin, anem alerta i amb peus de plom.]
    
 • Votació: 7 a favor i 5 abstencions (falta en Salvador Busquets)

 

2. Aprovació de la xifra del padró a 1 de gener del 2016
A data de l'1 de gener del 2016, a Navàs érem 6045 habitants, una xifra inferior a l'any anterior. La tendència és negativa.

 • Votació: S'aprova per unanimitat
   

3. Ratificació de la pròrroga del conveni de dependència per a l'any 2016
Es tracta d'un formalisme que s'ha d'anar sol·licitant i aprovant per tal de formar part del conveni de dependència de la Generalitat de Catalunya en matèria de Drets Socials.

 • Votació: S'aprova per unanimitat
   

4. Ratificació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

 • Votació: S'aprova per unanimitat
   

5. Aprovació del calendari de festes locals del municipi per a l'any 2017
Seran els següents dies:
- Navàs: 28 i 29 d'agost del 2017
- Palà de Torroella: 24 de juliol i 28 d'agost del 2017
- Valldeperes: 28 d'agost i 6 d'octubre del 2017

 • Votació: S'aprova per unanimitat

6. Aprovació de la proclamació de l'Hereu i la Pubilla i les Dames i Fadrins del 2016

 • Pubilla: Laura Escudé Logares
 • Primera Dama d'Honor: Mireia Curtichs Malagarriga
 • Segona Dama d'Honor: Anna Busquets Conangla
 • Hereu: Martí Castanyer Soler
 • Primer Fadrí: Xavier Tardà Segura
 • Segon Fadrí: Miquel Soler Serra
   
 • Votació: S'aprova per unanimitat
   

7. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016
Es tracta d'una modificació de crèdit del pressupost municipal per valor de 22.967,22€, que bàsicament es tracta d'una adaptació dels romanents líquids que no s'havia fet correctament en la modificació de crèdit 2/2016.

 • Votació: 6 a favor (l'Aida Pérez va haver de marxar per malaltia) i 5 abstencions (PSC, CDC i ERC)

 

8. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 4/2016
En aquesta modificació introduïm una part dels diners que vanq eudar del romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de l'any 2015. La quantitat que s'ha utilitzat són 466.921'40€, i que bàsicament s'han utilitzat per reduir deute i fer inversions financerament sostenibles, entre les quals:

 • Adequació acústica del Club d'Avis (186.041,13€).
 • Vam comentar que quan vam fer el pressupost, moltes partides com la manteniment de carrers, estaven força ajustades i que esperaríem justament aquesta modificació per ampliar aquestes partides, concretament en 125.000€ (en breu es reasfaltaran carrers del barri de la Residència).
 • Mitjançant un estudi se'ns ha realitzat un Pla de Manteniment de l'EIX, i hi hem destinat 10.000€ per a reparacions immediates; també hem destinat 42.000€ per fer una reforma urgent per evitar l'oxidació a la sala de màquines (soterrani).
 • S'ha decidit ampliar i renovar part del material que s'utilitza per realitzar actes i cedir-lo a les entitats; així, està previst comprar quatre gàbies amb 240 cadires, 80 tanques, 80 taules i també una estructura d'escenari nova amb els corresponents taulons.
 • Una altra aprt improtant del romanent la destinem a liquidar un dels crèdits que encara tenia l'ajuntament i que pagàvem a un interès del 5,57%, aquest crèdit es va contractar el 2011 per acabar de pagar la part que faltava del projecte "Comerç de proximitat" en el què es va asfaltar el passeig Ramon Vall, en aqquell moment encara es devien 132.141,89€.
  Cada any hem retornat 13.214,80€ d'aquest crèdit i perquè us feu a la idea el 2016 hem pagat aquesta anualitat més 4209,18€ d'interessos.; amb aquesta liquidació ens estalviem 18000€. Comentar també que hem realitzat una operació semblant amb el crèdit amb el que encara s'estaven pagant les obres de les pistes de pàdel, generant també un estalvi aproximat de 25000€.
 • També hem comptabilitzat algunes factures i diversos ordinadors, entre ells els que rebran els grups de l'oposició.

 

9. Aprovació per demanar un crèdit per exhaurir la sentència del Sant Jordi
Hem decidit demanar un crèdit a 5 anys i a un interès de 0,39% (variable al ser l'Euribor) per tal d'extinguir el deute sobre la sentència dels terrenys del Sant Jordi (1.957.683,81€), del qual al juliol encara ens falta pagar 880957,72 €, que és el que anem a pagar ara de cop, i així provocar una rpevisió d'estalvi de 53000€. A aquests quasi 2 milions de la sentència cal afegir que fins ara en 5 anys hem pagat 313.140,91€ en interessos i amb aquest crèdit la previsió inicial pels 5 anys restants és de pagar uns 10000€ si l'euríbor no puja massa, risc que augmentava molt si fèiem el crèdit a 10 anys.

 

 • ERC: van celebrar que finalment apostéssim per demanar un crèdit, i hi votarien a favor, però no estan d'acord en què l'hàgim demanat a 5 anys,ja que ells l'haguessin demanat a 10 anys.
  [Deu ser el primer cop a la història del municipis que passa que l'oposició es vol endeutar més que el govern, ja que demanant un crèdit a 5 anys i no a 10 ens estalviem 53.000€. A més, hem de tenir en compte que l'euribor és variable i que, per tant, demanar un crèdit a 10 anys seria una bestiesa per si l'euribor puja molt (aquesta última frase no és nostra, sinó del Salvador Busquets (cap de files d'ERC), i la va dir al ple on ERC va insinuar de demanar un crèdit en aquest sentit; en aquest últim ple el Salvador no hi era, i la defensa la va fer en Joan Bertran. Ja veieu que no acaben de coincidir...]
 • Votació: 7 a favor (CUP i PSC) i 4 abstencions (ERC i CDC)

 

Mocions

a) Moció per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat (CUP)

 • CDC: van dir que hi votarien en contra perquè considern que la sanitat pública d'aquest país és excel·lent.
  [No devem viure al mateix país, ja que malgrat que els professionals són excel·lents, les retallades constants en aquest sector han fet que es propiciï la privatització dels serveis mèdics mentre a la sanitat pública hi ha llistes d'espera incomptables i altes mèdiques injustificades.]
 • Votació: 6 a favor, 2 en contra (CDC) i 3 abstencions (ERC i PSC)

b) Moció de suport al Correllengua 2016 (CUP)
Aquí en podeu trobar el manifest: http://www.cal.cat/projecte/correllengua-2016/

 • Votació: S'aprova per unanimitat
   

c) Moció per instar el govern de Navàs a augmentar la transparència dels comptes de la Festa Major (ERC)
Vam demanar a ERC que canviessin dos acords: el primer diu que tots els diners que s'han fet per Festa Major s'han d'ingressar el dimecres 31 d'agost, això és just el dia següent de l'últim dia de Festa Major, i vam demanar que deixessin més marge; el segon punt demana que els comptes estiguin fets a finals de setembre, i els vam demanar que ampliessin el termini fins a l'octubre-novembre. Només van acceptar el segon punt, malgrat tot vam votar-hi a favor.

Entenem que aquesta és una moció que vol fiscalitzar els comptes de la Festa Major, molt lògic i adequat, però que també posa l'ombra de dubte sobre aquelles persones que compten els diners cada nit a la barra; per aquest motiu, vam dir a tota l'oposició que estaven convidats a assistir al recompte de diners que es feia cada nit en acabat el concert, això és a les 6 o quarts de 7 de la matinada, per tal que veiguessin com es fa. D'altra banda, el fet que s'hagin d'ingressar tots els diners just el dia després d'acabar la Festa Major, suposa que les entitats no podran cobrar els diners que han fet a la barra fins ben bé 2 mesos més tard, ja que s'haurà de fer una modificació de crèditl. Entenem, doncs, que aquesta és una moció que va amb "mala fe", atès que mai hi havia hagut cap problema amb els comptes, ni quan eren a l'oposició amb CiU i PSC a l'equip de govern, ni a l'anterior legislatura, però ara sí, ara resulta que sí que és un problema. Ho farem, i ho farem perquè creiem amb la transparència, tot i que entenem que ja era transparent sense haver de fer-ho així i, el més improtant, agilitzàvem els pagaments a entitats i proveïdors.

 • Votació: S'aprova per unanimitat

d) Moció "Anem a mil" per un salari mínim de 1000€ (ERC)
Aquesta moció vol acordar que tots els treballadors de l'Ajuntament en jornada completa tinguin un salari mínim de 1000€, però també fa esment al fet que en el procés de contractació d'una emrpesa, s'ha de mirar que els seus treballadors cobrin aquests 1000€ de salari mínim.

 • PSC: Va fer un discurs neoliberal molt entretingut, i va brandar per la cultura de l'esforç, la qual s'ha d'incentivar.
 • CDC: Van demanar que es modifiqués el punt en què es demana que es contractin empreses que els seus treballadors tinguin un salari mínim de 1000€.
 • CUP: Hi estem d'acord, però puntualitzem que actualment no podem augmentar el capítol 1 (dins d'un pressupost, aquest capítol és on s'hi engloben tots els sous) per les limitacions des del Govern Espanyol. Quant es pugui ampliar, es farà.
   
 • Votació: S'aprova per unanimitat

 

Precs i preguntes
Com que ja passaven de les 12 de la nit, no es van poder fer precs i preguntes. Vam dir a l'oposició que si volien, ens les podien enviar per escrit.

 

 

I amb tot això, es va donar per acabat el ple.


Com sempre, agrair a La Veu de Navàs i a Canal N per ser-hi, així com a tot el públic assistent i a qui ho va seguir en directe per la ràdio o en diferit per la televisió.


Moltes gràcies!

 

La Fàbrica Nova passarà a ser sòl urbà residencial, es construirà un parc periurbà als camps de sota del parc de l'Alzineta per ampliar les zones verdes del municipi, i el polígon vell seguirà com fins ara i no es convertirà en zona residencial, tal com estava previst en propostes anteriors del POUM.